Office Address: Shengli Economic Development Zone, No. 25, Feicheng Road, Dongying City, Shandong Province, China
Tel: +86-0546 818 0006
Fax: +86-0546 818 0088
E-mail: dyjzah@163.com

jzahwx@163.com

Website: nil
Contact & Position: Wang Bao Yu – CEO

Wang Xu – Sales Manager

Xie Lei – Sales Manager